OLEJ SEPARACYJNY DO ASFALTU FZASTOSOWANIE

Olej sseparacyjny do asfaltu F przeznaczony jest do sporządzania emulsji, używanej w celu eliminacji zjawiska przywierania masy bitumicznej do powierzchni metalowych maszyn drogowych i samochodów transportujących tę masę.
Zalecane stężenie emulsji 10 - 15 %.

SKŁAD OGÓLNY

W skład oleju separacyjnego do asfaltu F wchodzi olej mineralny, zestaw emulgatorów zabezpieczających trwałość emulsji oraz dodatki antyadhezyjne.

WŁASNOŚCI

wygląd w temperaturze 20 +/- 5°C : jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż : 50
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż : 140
temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż : -25
stabilność 10% emulsji sporządzonej na wodzie o twardości 15°N po 48h : wytrzymuje