ECOBIOCOL MBZASTOSOWANIE

Olej emulgacyjny EKOBIOCOL MB stosowany w postaci emulsji wodnej zapobiega przyleganiu masy asfaltowej do powierzchni maszyn i urządzeń stosowanych w wytwórniach mas bitumicznych. Wykazuje bardzo dobre powinowactwo do każdego rodzaju blachy stalowej.

Charakterystyka produktu

Olej emulgujący EKOBIOCOL MB zawiera wysokorafinowaną bazę olejową, surfaktanty jonowe i niejonowe, wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności antyadhezyjne i dodatki przeciwpienne. Nie zawiera etoksylowanych nonylofenoli.
EKOBIOCOL MB tworzy z wodą mleczne emulsje o wydłuzonej trwałości i doskonałych własnościach antyadhezyjnych.

Własności fizyczne i chemiczne

EKOBIOCOL MB jest jednorodną, klarowną, lepką cieczą o barwie brązowej, o zapachu charakterystycznym dla użytych surowców.

Gęstość koncentratu temperaturze 20°C : 0,85 - 0,95 g/cm3
stabilność 10% emulsji w czasie 24 godzin : wytrzymuje
temperatura krzepnięcia koncentratu : poniżej -5°C
temperatura krzepnięcia 10% emulsji : poniżej 0°C
temperatura zapłonu koncentratu : powyżej 1500°C