BITUMSEP SIZastosowanie

BITUMSEP SI - zabezpiecza powierzchnie skrzyń ładunkowych, układarek ręcznych, narzędzi i innych maszyn drogowych przed przywieraniem mas bitumicznych

Charakterystyka produktu

BITUMSEP SI – jest przyjazny dla skóry, dlatego podczas stosowania nie wymaga żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa.
BITUMSEP SI – łatwo ulega rozpuszczeniu w wodzie tworząc stabilną emulsję.
BITUMSEP SI – zawiera środki obniżające temperaturę krystalizacji.
BITUMSEP SI – nie zawiera lotnych rozpuszczalników. Nie wchodzi w reakcje z asfaltem, nie niszczy jego struktury, nie wypłukuje z asfaltu substancji niebezpiecznych dla środowiska.
BITUMSEP SI – nie zawiera mydeł, fosforanów, NTA, EDTA i innych substancji toksycznych dla organizmów wodnych.
BITUMSEP SI - jest niepalny.
BITUMSEP SI - nie zatyka dysz systemów spryskujących

Użytkowanie

Zaleca się stosowanie po rozcieńczeniu wodą.
Najczęściej stosuje się w stężeniu od 2 – 3 % m/m.
Dla niektórych typów masy bitumicznej może być wymagane zwiększenie stężenia roboczego. Optymalne stężenie robocze należy dobrać metodą prób.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -10 do +30°C

Własności fizyczne i chemiczne

Gęstość w temperaturze 20°C : 1,17 g/cm3
Odczyn pH koncentratu : 6,5 – 8,5
temperatura wrzenia : powyżej 100°C
Kolor : melczny, jasnozielony
Lepkość kinematyczna: 20 – 302/s ( w 20°C )
Temperatura krzepnięcia : poniżej - 25°C

Opakowanie

BITUMSEP SI – pakowany jest w:
- kanistry o poj 20, i 30 l
- beczki o pojemności 200 litrów
- paletopojemniki o pojemności 1000 litrów.

Transport

BITUMSEP SInie podlega przepisom transportowym RID/ADR. Nie jest wymagane oznakowanie środków transportowych nalepkami i tablicami ostrzegawczymi.
Ten produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu wymienionych rozporządzeń transportowych.