BITUMSEPZastosowanie

BITUMSEP - zabezpiecza powierzchnie skrzyń ładunkowych, układarek ręcznych, narzędzi i innych maszyn drogowych przed przywieraniem mas bitumicznych

Charakterystyka produktu

BITUMSEP – jest przyjazny dla skóry, dlatego podczas stosowania nie wymaga żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa.
BITUMSEP – zawiera łatwo biodegradowalne substancje pochodzące ze źródeł odnawialnych.
BITUMSEP – łatwo ulega rozpuszczeniu w wodzie tworząc stabilny, niekorozyjny roztwór.
BITUMSEP – zawiera środki obniżające temperaturę krystalizacji.
BITUMSEP – nie zawiera lotnych rozpuszczalników. Nie wchodzi w reakcje z asfaltem, nie niszczy jego struktury, nie wypłukuje z asfaltu substancji niebezpiecznych dla środowiska.
BITUMSEP – nie zawiera mydeł, fosforanów, NTA, EDTA i innych substancji toksycznych dla organizmów wodnych.
BITUMSEP - jest niepalny.
BITUMSEP - nie zatyka dysz systemów spryskujących

Użytkowanie

Zaleca się stosowanie po rozcieńczeniu wodą.
Najczęściej stosuje się w stężeniu od 10 – 20 % m/m.
Dla niektórych typów masy bitumicznej może być wymagane zwiększenie stężenia roboczego. Optymalne stężenie robocze należy dobrać metodą prób.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -15 do +40°C

Własności fizyczne i chemiczne

Gęstość w temperaturze 20°C : 1,19 g/cm3
Odczyn pH koncentratu : 7 – 9
temperatura wrzenia : powyżej 150°C
Kolor : jasno brązowy
Lepkość kinematyczna : 30,0 - 50,0 mm2/s ( w 20°C )
Temperatura krzepnięcia : poniżej - 15°C

Opakowanie

BITUMSEP – pakowany jest w beczki o pojemności 200 litrów i paletopojemniki o pojemności 1000 litrów

Transport

BITUMSEPnie podlega przepisom transportowym RID/ADR. Nie jest wymagane oznakowanie środków transportowych nalepkami i tablicami ostrzegawczymi.
Ten produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu wymienionych rozporządzeń transportowych.