BIOSYNT MB-80ZASTOSOWANIE

BIOSYNT MB-80 stosowany w postaci emulsji wodnej zapobiega przyleganiu masy asfaltowej do powierzchni maszyn i urządzeń stosowanych w wytwórniach mas bitumicznych. Posiada bardzo dobre powinowactwo do każdego rodzaju blachy stalowej

Charakterystyka produktu

BIOSYNT MB-80 zawiera pochodne naturalnych kwasów tłuszczowych, mono- i polialkohole, surfaktany jonowe i niejonowe, wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności antyadhezyjne i dodatki przeciwpienne.
BIOSYNT MB-80 tworzy z wodą emulsje o wydłużonej trwałości i doskonałych własnościach antyadhezyjnych.

BIOSYNT MB-80 jest produktem biodegradowalnym
(koncentrat: powyżej 80% według danych literaturowych).

Własności fizyczne i chemiczne

BIOSYNT MB-80 jest lepką cieczą o barwie zielono-brązowej z dopuszczalnym rozwarstwieniem, o zapachu charakterystycznym dla uzytych surowców.

Gęstość w temperaturze 20°C : 0,95 - 1,05 g/cm3
stabilność 10% emulsji w czasie 24 godzin : wytrzymuje
temperatura krzepnięcia koncentratu : poniżej 0°C
temperatura krzepnięcia 10% emulsji : poniżej 0°C
pH 10% emulsji : powyżej 7,0
temperatura zapłonu koncentratu : powyżej 1500°C